Schemalätt 6.0 - Anpassningar och rättningar

På den här sidan hittar du information om utförda anpassningar och rättningar för Schemalätt 6.0. Återgå till föregående sida

 Datum  Version  Anpassningar och förbättringar
 Rättningar av fel
 2020-04-14  6.1.30
 1. Ett nytt kollektivavtal (Vision KFO Vård och omsorg) har lagts till
  och kan nu väljas som underlag för beräkning av lönekostnader.
 1. Radnummer räknades inte om när man raderade en vikarie ifrån vikarielistan. Detta fel har nu åtgärdats.
 2. Felaktiga arbetspass visades vid utskrift av rapporten "Semesterschema / Personligt schema / Stående lista vikarie". Detta fel har nu åtgärdats.
 3. Om man raderade en arbetstur från turlistan så raderades den inte från semesterschemat om den utnyttjades där. Detta fel har nu åtgärdats.
 2020-04-27  6.1.29
 1. Förbättring av funktionen "Import av arbetsschema". En varning visas om man försöker importera en arbetstur som har samma turbeteckning som en befintlig arbetstur.
 
 2020-04-11  6.1.28  
 1. Vid import av arbetsschema sorterades i vissa fall inte personalen i rätt radordning. Detta har nu åtgärdats.
 2020-02-21  6.1.27
 1. Ett nytt fält har lagts till personalregistret. Här kan man ange den anställdes kompetens.
 2. Möjlighet att skriva ut en filtrerad personallista/vikarierlista i personalregistret. Filtrering kan göras på Namn, Personnummer, Anställningsnummer samt Kompetens.
 3. Möjlighet att rensa listan med senast öppnade filer
 4. Möjlighet att kunna ange Dygnsgränser med 15 minuters intervaller i personalregistret vid kontroll av 11 timmars regeln (arbetstidslagen). Tidigare var minsta intervall 30 minuter.
 1. Kollektivavtalet Arbetsgivaralliansen var inte valbart i dialogrutan "Nytt arbetsschema...". Detta fel har nu åtgärdats.
 2020-01-10  6.1.26
 1. Uppdatering av ersättningsnivåer för Visions avtalen Branch E, F, G, H samt ArbetsgivarAlliansen.
 
 2019-12-25  6.1.25
 1. Förbättrad kontroll om uppmappad nätverksenhet är tillgänglig i samband med uppstart av programmet. Gäller endast för RemoteApp (molntjänstversionen) av Schemalätt 6.0.
 1. Fel uppstod om man försökte spara ett arbetsschema mot en otillåten sökväg. Gäller endast för RemoteApp (molntjänstversionen) av Schemalätt 6.0.
 2019-10-22  6.1.24
 1. Det är nu möjligt att se antalet personer som en siffra i Behovsanalysens personalstaplar. Det går också att se antalet personer på en viss linje genom att hålla nere vänster musknapp i behovsanalysens grafiska vy.
 2. Det är nu att möjligt att ange max antal personer som ska
  visas i Behovsanalysen med hjälp av inställningen "Max antal rader i behovsanalys". Detta gör det lättare att se skillnader mellan olika staplar om det är många personer i ett arbetsschema.
 1. Funktionen "Lägg till arbetstur med guide" missade i vissa fall att räkna bort rast från arbetstid om en icke schemalagd rast angavs på ett arbetspass.
 2. Fel uppstod ibland vid radering av personal i personalregistret om fler än 1 person raderades på samma gång.
 2019-05-06  6.1.23
 1. Uppdatering av OB, Jour samt beredskapsersättningar för kollektivavtalen Kommunal AB, PAN, samt KFS. Dessa uppgifter utnyttjas i samband med lönekostnadsberäkningar i lönekostnadskalkylen.
 
 2019-04-08  6.1.22
 1. Två nya exporter (Exportera till annat format) har lagts till med namnen Veckoschema radgrupperad samt Veckoschema radgrupperad (Semesterschema). Dessa exporter kan användas för att exportera grupperade veckoscheman där gruppering görs utifrån anteckningsfältets värde i personallistan.
 1. Efter redigering av en person i personallistan så markerades raden för den första personen i personallistan i stället den redigerade personens rad. Detta fel har nu åtgärdats.
 2. Efter Ersättning av en person i personallistan så markerades raden för den första personen i personallistan i stället den ersatta personens rad. Detta fel har nu åtgärdats.
 3. Dialogrutan "Visa alla inställningar" från popup-menyn i personal och turlistan markerade inte förvalda fält korrekt. Detta fel har nu åtgärdats.
 4. Semesterschemat blev felaktigt utlagt för person nr 2 och framåt i semesterschemat. Detta fel uppstod i samband med anpassningen i version 6.1.20 gällande möjligheten att lägga ut ett grundschema för enstaka personer. Detta fel har nu åtgärdats.
 2019-03-20  6.1.20
 1. Det är nu möjligt att lägga ut ett grundschema för enstaka personer i semesterschemadelen. Detta gör det möjligt att behålla befintliga semesterscheman / vikaretilldelningar i samband med att exempelvis ny personal tillkommit på semesterschemat.
 2. Det är nu enklare att se vilken rad som är markerad i arbetsvyerna Avdelningsschema, Semesterschema, Behovsunderlag samt Schemaanalys.
 1. En rättning har gjorts i lönekostnadskalkylen gällande kollektivavtalet Vision Arbetsgivaralliansen. Kalkylen visade en felaktig summering av OB-ersättning om någon anställd saknade uppgift om lön. Detta har nu åtgärdats.
 2. En rättning har gjorts i arbetsvyn Schemaanalys. Felet bestod i en felaktigt beräkning av högsta tillåtna veckoarbetstid under en 4 veckorsperiod då en begränsningsperiod på mer än 4 veckor användes.
 2019-03-14  6.1.18
 1. Ett nytt kollektivavtal (Vision Arbetsgivaralliansen) har lagts till
  och kan nu väljas som underlag för för beräkning av lönekostnader.
 2. En kolumn som visar Jourbiträdestimmar i tursammanställningen har lagts till i rapporterna Avdelningsschema samt Semesterschema.
 1.  Fel uppstår ibland i samband med att man arbetar i arbetsvyn Behovsanalys och lägger in nya bemanningsmål. Detta har nu åtgärdats.
 2019-02-01  6.1.17
 1.  En ny inställning har lagts till under Program (visa alla) med namnet "Beräkna sociala avgifter individuellt". Denna inställning gör det möjligt att använda den generella procentsatsen för beräkning av sociala avgifter och den överrider då de individuella procentsatser som man kan ange i personalregistret.
 1. Den fasta tjänstgöringsgraden visade ett felaktigt värde vid enstaka tillfällen om programmet kördes på en äldre dator med operativsystemet Windows 10. Detta fel har nu åtgärdats.
 2019-01-07  6.1.15
 1. Inga anpassningar har gjorts i denna version
 1. Export till systemet MDP fungerade inte om man använde arbetstypen "Resurstid". Detta fel har nu åtgärdats.
 2018-12-18  6.1.14
 1. En ny rapport har lagts till med namnet "Personligt schema stående lista". Denna rapport visar ett personligt schema med stående orientering. rapporten visar även en sammanställning av OB, Jour och beredskapstimmar för den anställde.
 2. En anpassning har gjorts av rapporten "Personligt schema för semesterperiod". Två resultatfält har lagts till och dessa visar antalet vikarietilldelade semesterdagar/semestertimmar under semesterperioden.
 1. Summering av arbetstid i personligt semesterschema visade summan av ordinarie timmar och inte summan av semestertimmar. Detta fel har nu åtgärdats.
 2. Timbankssaldo visas inte längre i semesterschemavyn då den ger felaktig information i förhållande till semesterschemat.
 3. Utgående Timbanksaldo visades inte om arbetsturer saknades i schematabellen. Detta har nu åtgärdats.
 2018-10-16  6.1.12
 1. Automatisk uppdatering av OB, Jour och beredskapsersättningar.
  En kontroll utförs i samband med att programmet startas om ersättningar har förändrats för ett eller flera avtal. Om så är fallet så uppdateras ersättningarna automatiskt.
 
 2018-09-20  6.1.11
 1. Uppdatering av ersättningsnivåer för avtalen Branch G-H.
 
 2018-08-19  6.1.10
 1. Export till hogia lön plus har anpassats så att arbetstider över dygnsgräns inte spiller över till nästkommande månad.
 2. Uppdatering av ersättningsnivåer för avtalen Branch E-F samt PAN.
 
 2018-05-20  6.1.09
 1. Tomma veckor visas inte längre vid utskrift av semesterschemat.
 1. Fel till/från datum visades på utskriften semesterschemat om man hade en begränsningsperiod för semesterschemat som var större än 14 veckor.
 2018-04-25  6.1.08
 1. En ny rapport har lagts till som visar en sammanställning av ingående/utgående timbankssaldon för all personal på en avdelning.
 2. Möjlighet att se ingående/utgående timbankssaldon i rapporten Personligt schema.
 3. Mojlighet att kopiera/klistra in information i dialogrutan Timbank.
 1. Om man hade flera arbetsscheman öppnade så aktiverades ibland fel arbetsschema efter att man gjort ändringar under inställningar.
 2018-02-18  6.1.07
 1. Möjlighet att visa Timbanksaldo i personallistan.
 1. Det gick inte att importera timbankssaldon om personnummer saknades.
 2018-01-19  6.1.06  
 1.  Ett fel uppstod ibland när man importerade timbankssaldon från ett annat arbetsschema. Detta fel är nu rättat.
 2. Fel till/från datum visades på utskriften av avdelningsschemat
  om man hade en begränsningsperiod
  som var större än 14 veckor.
 2018-01-12  6.1.05
 1. Uppdatering av OB, Jour samt beredskapsersättningar för kollektivavtalen Kommunal AB, Branch E-H, PAN, samt KFS. Dessa uppgifter utnyttjas i samband med lönekostnadsberäkningar i lönekostnadskalkylen.
 2. Möjlighet att ange otillåtna sökvägar under programinställningar. Detta kan förhindra att arbetsscheman på felaktiga enheter när Schemalätt körs som en applikationstjänst.
 
 2017-12-29  6.1.04
 1. Ett antal mya Vikarie-lönearter har införts i dialogen "Inställningar" under fliken "Lönearter". Dessa kan användas för registrering av vikarietimmar i lönetransaktionsunderlaget, vilket i sin tur ger förbättrad lönestatistik i Hogia Lön Plus respektive Visma 300/600.
 2. Möjlighet att dölja lönearter för vikarier respektive lönearter för ordinarie personal i lönetransaktionsunderlaget med hjälp av kryssrutan "Lönearter för vikarier".
 3. Möjlighet att under ange lönearter för olika kollektivaavtal på ett enklare sätt i dialogen "Inställningar" under fliken "Lönearter".
 1. Ett fel uppstod när man försökte öppna en schemafil genom att dubbelklicka på den och om denna schemafil redan var öppnad.
 2. Det gick att utföra Lönetransaktionsexporter med start- och slutdatum som sträckte sig över en månad. Detta fick till följd att utskrift av tid- och avvikelserapporter inte fungerade. En begränsning har nu införts som förhindrar detta.
 2017-12-18  6.1.03
 1. Förbättringar av lönekostnadskalkylen gällande:
  - Visning av procentuell fördelning eller procentuell ökning av
    lönekostnader gällande OB, Jour och Beredskapsersättningar
    mm i förhållande till grundlön.
  - Inställningar för Expanderade/komprimerade sektioner sparas
  - Möjlighet att estimera procentuella kostnader för
    sjukskrivningar, ledigheter, utbildning samt löneuppräkning.
  - Utskrift av kostnadskalkyl så döljs/visas valda sektioner i
    utskriften på samma sätt som i kostnadskalkylen.
  - Vid kopiering av kostnadskalkyl till Windows klippbord så
    döljs/visas valda sektioner på samma sätt som i
    kostnadskalkylen.
 2.  Möjlighet att på ett enklare sätt välja vilka resultatfält som skall visas i resultatpanelen.
 
 2017-11-09  6.1.02
 1. Ett nytt alternativ har lagts till vid utskrift av Personal i tjänst som gör det möjligt att sortera personal efter arbetstid i stället för personalordning.
 1.  Det gick inte att kopiera personaluppgifter från semestervikarielistan till personalarkivet i vissa fall. Programmet klagade över att personuppgiften redan existerade.
 2017-09-24  6.0.99
 1. Optimering av export till Crona Lön
 2. 4 nya lönearter för Jour och timanställda har lagts till i Lönetransaktionsdialogen.
 1. Schemaanalys 48 tim jourtjänst under 4 veckorsperiod visade 0 timmar som anmärkning även om antalet timmar översteg 48.
 2017-08-01  6.0.97  
 1. Ett fel uppstod vid utskrift av "Personal i tjänst". Detta fel uppkom i den föregående versionen (6.0.96) och har nu åtgärdats.
 2017-07-23  6.0.96
 1. Möjlighet att exportera arbetstider till Crona Lön via Crona Portal.
 2. Möjlighet att hämta personaluppgifter från Crona Lön via Crona Portal.
 1. Ett fel uppstod i samband med kopiering av arbetstur till turarkivet. Detta fel uppkom i den föregående versionen (6.0.94) och har nu korrigerats.
 2017-06-11  6.0.95
 1. Möjlighet att låta programmet föreslå turbeteckning genom att trycka på Insert-tangenten i tur-fältet på Turregister formuläret.
 2. Möjlighet att skapa ny tur genom att dubbelklicka på en tom cell
  i arbetsschemat.
 3. Möjlighet att ange inställningen "Ignorera dygnsvila kontroll"
  på turer om man vill undvika kontroll av dygsvila för en viss tur.
 4. Lönetransaktionsexport - Tidrapporten har kompletterats med kommentarer och färger.
 5. Lönetransaktionsexport - Avvikelserapporten har kompletterats med kommentarer och färger.
 6. Lönetransaktionsexport - Möjlighet att redigera kommentarer på ett enklare sätt.
 7. Lönetransaktionsexport - Möjlighet att kopiera och klistra in Turbeteckningar.
 8. Lönetransaktionsexport - Möjlighet välja om tider skall nollställas i samband med att en avvikelse anges.
 9. Lönetransaktionsexport - Enklare att se vilken löneartsrad som är aktiv.
 10. Lönetransaktionsexport - Nya lönearter för LAS dagar har lagts till.
 11. Möjlighet att se antal timmar per dag, vecka samt totalt i dialogrutan Bemanningsmål.
 1. OB beräknades felaktigt för 4/6 (Pingsdagen) samt 5/6 (dag före nationaldagen)
 2017-04-27  6.0.93
 1. Möjlighet att välja enskild personal vid export av: Avdelningsschema, Semesterschema, Veckoschema, Personal i tjänst, täthetsschema, Jourlista samt Beredskapslista.
 2. Två nya lönearter har lagts till för att kunna separera
  arbetstimmar för månads- respektive timanställda vid
  Lönetransaktionsexporter.
 1. Export till Avdelningsschema och veckoschema slutade att
  fungera i samband med att föregående version (6.0.92) levererades. Detta har nu åtgärdats.
 2017-04-10  6.0.92
 1. Ny version av rapportgenerator som ger bättre möjligheter runt exempelvis gruppering av information vid utskrift.
 2. Möjlighet att välja enskild personal vid utskrift av rapporterna: Avdelningsschema, Semesterschema, Veckoschema, Personal i tjänst, täthetsschema, Jourlista samt Beredskapslista.
 1. Felaktig visning av personalnärvaro på första dagen i begränsningsperioden om sista dagen i begränsningsperioden innehöll en arbetstur som slutade på efterfäljande dygn.
 2. Färg för Vikarie 1 visades inte i vikarietabellen vid utskrift Semesterschema.
 3. Programmet föreslår felaktigt datum för "Aktuell dag" vid utskrift av täthetsschema för semesterperiod
 2017-02-02  6.0.90
 1. Fyra nya lönearter för timlön har lagts till i Lönetransaktions- dialogen.
 2. Det finns nu möjlighet att skriva ut avvikelserapporter från Lönetransaktionsdialogen.
 3. Det finns nu möjlighet att ange individuella lönearter för olika avtal genom att ange dessa som en semikolonseparerad sträng för i löneartsfältet. Exempel: 301;302;303
 4. Det går nu att göra Lönetransaktionsexporter till Visma lön 300/600
 5. Anteckningar och anteckningsfärger kopieras nu också i samband med att man kopierar eller ersätter turer i arbetsschemat.
 6. Förändring av förnyelseproceduren som innebär att användarna inte längre behöver förlänga abonnemangsperiden med hjälp av en utskickad förlängningsnyckel.
 1. Bokningsblock visades felaktigt vid export till Kalenderformat i de fall som starttid eller sluttid var 24:00:00
 2016-11-28  6.0.89
 1. En ny löneart/avvikelseart har lagts till med rubriken Komp.
 2. En möjlighet har införts som förhindrar att flera Schemalätt processer kan startas av misstag på applikationstjänstservern.
 1. Summeringen av arbetstimmar uppdaterades inte i Lönetransaktionsexport dialogen när man raderade en arbetstid med Del-knappen.
 2. Felaktig summering av OB kunde inträffa under vissa förutsättningar i Lönekostnadskalkylen. Ej schemaladga raster avräknades i dessa fall felaktigt bort från OB timmarna.
 3. Funktionen "Mät arbetsperiod" genererade ett felmeddelande.
 2016-09-12  6.0.88  
 1. OB veckoslut kunde ibland beräknas felaktigt på arbetsturer
  som har måndag som påstigningsdygn och där det finns ett
  avslutande arbetspass som både påbörjas och avslutas på efterföljande dygn.
 2. Den fastställda Tjänstgöringsgraden visadesi vissa fall som
  1.000 för personen på den sista raden i ett arbetsschema även om personen ifråga hade en lägre fastställd tjänstgöringsgrad.
 2016-07-14  6.0.85
 1. Ett antal inställningar har dolts på fliken Program i dilaogrutan Inställningar. Det handlar i detta fall om inställningar som även kan göras med höger klick och snabbmeny och av den anledningen inte behöver visas under inställningar.
 1. OB summeras felaktigt om en icke schemalagd (manuell)
  rast har angivits. Detta har nu korrigerats och och om
  en icke schemalagd rast anges för ett arbetspass så minskas OB ersättningen med motsvarande rast-tid i de fall då hela arbetspasset är OB grundande.
 2. Om man endast har ett arbetspass och har angivit en icke schemalagd rast så nollställs denna rast när man redigerar  arbetspasset vilket kan upplevas som irriterande.
  En anpassning har nu gjorts som förhindrar att rasten nollställs
  om man bara har ett arbetspass och vill redigera detta.
 3. Programmet ger ett felmeddelande om man använder funktionen "Kopiera till" i dialogrutan Bemanningsmål.
 2016-07-05  6.0.84
 1. Möjlighet att skriva ut transaktionsunderlag i samband med Hogia Lön Plus Lönetransaktionsexport.
 2. En ny löneart "Tid mot tid" har lagts till för Hogia Lön Plus Lönetransaktionsexport.
 1. OB Storhelg och OB Storhelg Natt summerades felaktigt i samband med Hogia Lön Plus Lönetransaktionsexport.
 2016-06-12  6.0.82
 1. Möjlighet att se resultat (timmar, tjänstgöringsgrad mm) för vikarier som tilldelats vikariat i arbetsvyn Semesterschema.
 2. Möjlighet att se turfärger vid utskrift av alla Personliga scheman, Veckoschema samt Två veckors schema.
 3. Möjlighet att se anteckningar (noteringar i arbetsschemat) samt anteckningsfärg vid utskrift av alla Personliga scheman, Veckoschema samt Två veckors schema.
 4. Tre nya inställningar har tillkommit under fliken "Rapporter"
  enl. följande:
     - Radhöjd i schematabell för Veckoschema
     - Radhöjd i schematabell för Personligt schema
     - Radhöjd i schematabell för Jour, Ber. och Personal i tjänst
  Dessa inställningar gör det möjligt att ange fasta radhöjder i schematabeller vid utskrift av Personliga scheman, Personal i tjänst, Veckoschema samt Två veckors schema vilket ger mer plats för manuella anteckningar på dessa utskrifter.
 5. Möjlighet att välja om Turfärger, Anteckningsfärger och Vikariefärger ska visas på utskrifter med hjälp av tre nya inställningar under fliken "Rapporter".
 1. Turgrupper kopieras inte i samband med att ett grundschema läggs ut som ett semesterschema. Detta medför att tabell- och radgrupperade utskrifter av Personligt semesterschema inte visar korrekt information.
 2016-04-20  6.0.81
 1. Inga anpassningar har gjorts i denna version
 1. Lönetransaktionsexporten till Hogia Lön plus summerade jourtimmar felaktigt.
 2. Ett fel uppstod i semesterschemat när man tillsatte vikarier och radnumren för vikarierna inte kom i rätt ordning.
 2016-03-04  6.0.80
 1. Möjlighet att göra lönetransaktionsexporter till Hogia Lön plus.
 2. Möjlighet att välja olika kollektivavtal som underlag för lönekostnadsberäkningar.Kommunal AB, Bransch E, Bransch F, Bransch G, Bransch H, PAN samt KFS avtal.
 3. Möjlighet att ange om ersättning skall utgå i form av lön eller ledighet på arbetspass.
 4. Möjlighet att visa outnyttjade arbetsturer i turlistan.
 5. Möjlighet att skapa en kopior av arbetsturer på ett enkelt sätt.
 6. Arbetspassen visas i en s.k. Tooltip när man placerar muspekaren över en turbeteckning i schematabellen.
 7. Möjlighet att ange egendefinerade färger för formulär och markeringar i listrutor.
 8. Möjlighet att utöka begränsningsperioden för grundschemat upp till 30 veckor (tidigare max 24 veckor).
 9. Möjlighet att utöka begränsningsperioden för semesterschemat upp till 30 veckor (tidigare 24 veckor).
 1. Kontroll av överlappande arbetspass på föregående dygn visar vid vissa tillfällen fel resultat.
 2. Funktion som beräknar kalendervecka visar ibland fel resultat om man väljer ett datumurval med ett "fråndatum" som är tidigare än arbetsschemats startdatum.
 3. Spara som dialog visas inte när man sparar ett arbetsschema som gjorts med hjälp av Schemalätt 5.0.
 4. OB veckoslut natt och OB Storhelg natt beräknades i vissa fall felaktigt gällande nätter mellan söndag och måndag.

 

 2015-11-13  6.0.74
 1. Ny export gör det möjligt att exportera schemafiler till systemet Visma Agdga förtroendetid.
 
 2015-08-06  6.0.72
 1. Möjlighet att utföra export till Excel, Word, PDF och XHTML direkt från förhandsgranskningfönstret i Schemalätt.
 2. Möjlighet att utföra exporter till CSV fil med Tab-separerat format.
 3. Möjlighet att placera vissa exporter direkt på Windows klippbord genom att kryssa för kryssrutan med namnet Kopiera till Windows klippbord i exportdialogrutan.
 4. En ny inställning gör det möjligt att utesluta Jour tid vid export till Hogia Lön plus och Aditro Personec P.
 1. Ett mindre avrundningsfel uppstår vid enstaka tillfällen i resultatfältet Differens.
 2015-08-06  6.0.71
 1. En ny funktion med namnet "Behovsschema" gör det möjligt att registrera närvaro för brukare alternativt besökstider till brukare. Denna information visas sedan i form av ett bemanningsmål i arbetsvyn "Behovsanalys"
 2. Turfärger visas inte längre i arbetsvyn schemaanalys. Detta har gjorts för att användaren inte ska förväxla anmärkningarnas färger med noterings- och turfärger.
 3. Möjlighet att dölja turbeteckningar i schematabellen med hjälp av funktionen "Dölj turbeteckning i schema".
 4. Ökad radhöjd på utskrift av personligt schema och veckoschema för att det ska finnas utrymme för noteringar.
 5. Möjlighet att dölja/visa valfria resultatfält i resultatpanelen för alla arbetsvyer.
 6. Möjlighet att visa fler resultat-referensfält i resultatpanelen för arbetsvyn "Semesterschema".
 7. Möjlighet att utöka begränsningsperioden för grundschemat upp till 24 veckor (tidigare max 12 veckor).
 8. Möjlighet att utöka begränsningsperioden för semesterschemat upp till 24 veckor (tidigare 12 veckor).
 1. Om man väljer att radera personal via dialogrutan "Personalregister" så raderas inte arbetsschemat för den aktuella personen på ett korrekt sätt.
 2. Vikarienamn visas inte korrekt vid utskrift av personal i tjänst för semesterschem.
 3. Jourtimmar beräknades felaktigt i lönekostnadskalkylen i vissa fall om arbetspasset för jour startade 00:00.
 2015-04-26  6.0.65
 1. Ny och förbättrad version av den inbyggda rapportgeneratorn
  List & Label 20 ger snabbare och mer pålitliga utskrifter och förhandsgranskningar.
 2. Möjlighet att kunna använda tjänsten Webbarkiv för lagring av personal och turer på en distribuerad server via Internet.
 3. Möjlighet att sortera personal i Personalregisterdialogen under fliken "Personalarkiv" genom att klicka på kolumnrubriken för respektive kolumn.
 4. Möjlighet att exportera personal- och Turarkiv via funktionen Export till annat format.
 5. Ny inställning "Använd fastställd tjänstgöringsgrad vid export" gör det möjligt att välja om den fastställda eller den beräknade tjänstgöringsgraden skall användas vid export till annat system.
 6. Ny rapport med namnet "Två veckors arbetsschema".
 7. Arbetsturernas färger visas nu i turlistan.
 8. Kontroll av överlappande arbetspass i samband med schemaläggning och skapande av nya eller ändring av befintliga arbetsturer.
 9. Visning av överlappande arbetspass vid Schemaanalys.
 10. Möjlighet att välja vilka schemaanalys kontroller som skall visas i arbetsvyn Schemaanalys.
 11. Två nya rapporter har tillkommit med namnen Behovsanalys och
  Behovsanalys diagram.
 12. Möjlighet att exportera arbetsschema till Tunstall TES Direct
 13. Veckonummer visas nu i datumväljaren
 1. Jourtid räknades felaktigt som dygnsvila i samband med
  kontroll av regeln: 11 timmars dygnsvila.
 2. Rättning av export till Hogia Lön plus.
 3. Rättning av export till Personec P.
 4. Under vissa omständigheter kunde arbetspass hamna på fel
  dygn om man skapade nya arbetsturer med hjälp av TurGuiden.
 5. Ett fel uppstår ibland när man lägger till den första personen
  från personalarkivet i arbetsvyn Avdelningsschema.
 6. Ett fel uppstår om man drar och släpper en arbetstur från
  turlistan till schematabellens rubrikrad.
 7. Om man raderar personal via dialogrutan Personalregister så raderas inte arbetsschemat för den aktuella personen på ett korrekt sätt. Detta resulterar i ett korrupt arbetsschema. Man kan se detta när man bl.a. tittar på täthetsschemat och ett felmeddelande visas också om man befinner sig i arbetsvyn "Avdelningsschema".
 2014-10-20  6.0.55
 1. Inga anpassningar har gjorts i denna version
 1. Antal timmar för OB Veckoslut Natt visade felaktiga värden i
  lönekostnadskalkylen då kostnad för hel avdelning beräknades.
 2. Information om Tjänstgöringsgrad uppdaterades inte automatiskt i Personallistan
  om man gjorde förändringar av arbetspass i en arbetstur som var schemalagd.
 3. Vikariekostnad beräknades felaktigt i lönekostnadskalkylen under vissa omständigheter.
 4. OB beräknas för personal även om man har angivit att OB/Jour inte ska
  beräknas för den aktuella personen.
 5. Kortdatum kan visas felaktig ovanför veckotabellerna vid utskrift av avdelningsschema och semesterschema om schemaperioden sträcker sig över två år.
 6. Jour och beredskap för månadsanställda beräknades felaktigt under
  vissa omständigheter.
 2014-10-10  6.0.53
 1. Beräkning av OB Veckoslut Natt och OB Storhelg Natt enl. följande:
  - Storhelg mellan 22.00 och 06.00 (119,20/timme)
  - Vanlig helg mellan 22.00 och 06.00 (58.40/timme)
 2. Omarbetning av jour och beredskapsberäkning enligt följande:
  - Jour upp till 50 timmar/månad, 29,2 procent av timlön. (tidigare 32,60/tim)
  - Jour utöver 50 timmar/månad, 58,4 procent av timlön. (tidigare 65,40/tim)
  - Beredskap upp till 150 timmar/månad, 14 procent av timlön. (tidigare 15,70/tim)
  - Beredskap utöver 150 timmar/månad, 27,7 procent av timlön. (tidigare 31 kr/tim)
 3. Guider som gör det enklare att skapa arbetsturer och personal har lagts till.
 4. Anpassning av rapporten Veckoschema. Nu visas även Turgrupp och Turfärg.
 5. Antal arbetsdagar samt datumperiod visas i kostnadskalkylen.
 6. Tre nya knappar har lagts till som gör det möjligt att snabbt ange urval för
  aktuell dag, aktuell månad och aktuellt år i kostnadskalkylen.
 7. Möjlighet att filtrera grafdata har lagts till. Detta gör det möjligt att
  exempelvis enbart visa en graf över OB.
 8. En sammanställning över kalenderveckor visas även i den personliga
  arbetsvyn om man arbetar med rullande arbetsschema, dvs. om inställningen
  "Visa kalenderveckor i arbetsvyer" = 0).
 9. Ny funktion för att importera personal eller turer från ett annat personal/turarkiv.
 10. Grafisk förhandsvisning av arbetspass i Turregistret gör det enklare att se hur
  arbetspassen fördelas över dygnet.
 11. Fler resultatfält har lagts till i arbetsvyernas resultatrutor. Nu visas bl.a.
  OB Veckoslut Natt och OB stor.h Natt.
 12. Möjlighet att beräkna schablonkostnader för vikarier i lönekostnadskalkylen.
 1. Problem med att export till Flex om man har arbetspass
  som sträcker sig över dygnsgränsen.
 2014-08-11  6.0.50
 1. En sammanställning av tjänstgöringsgrad, arbetstimmar, arbetsdagar,
  lediga dagar mm visas nu på utskrifter av personliga arbetsscheman.
 2. Startdatum för semesterperiod visas inte längre i sektionen "Allmänt" i arbetsvyn
  "Personligt schema" då det har upplevts förvirrande med två datum här.
  Det går dock fortfarande att ändra startperiod för semesterschema på
  samma sätt som tidigare.
 3. Möjlighet att exportera arbetsscheman till schema/lönesystemet Heroma (CGI).
 4. Ökning av anställningsnummer fältets längd vid export till Tidomat.
 1. Rast räknas inte bort från de arbetstimmar som visas till höger om arbetstiden i rapporterna personligt schema och veckoschemas.
 2. Rast räknas inte bort från arbetstimmar vid export till tidsredovisningssystemet Tidomat.
 3. Rättning av Serial generator
 2014-05-21  6.0.47
 1. Inga anpassningar har gjorts i denna version
 1. Om man minskar begränsningsperioden från exempelvis 6 till 4 veckor och har
  schemalagd tid på vecka 5-6 så raderas inte denna tid korrekt när
  arbetsschemat sparas.
 2. På utskriften av avdelningsschemat så visas 6 veckor även om man har 4 veckor som begränsningsperiod.
 3. Utskrift av rapporten Turarkiv fungerar inte.
 4. Export till tidredovisningssystemet Flex blir felaktig om man har en arbetstur med flera arbetspass som tillsammans sträcker sig över ett helt dygn (24 timmar).
 2014-05-19  6.0.46
 1. Anpassning har gjorts för MPD export gällande Department information.
 2. Det går nu att skriva ut tomma arbetsscheman, dvs arbetsscheman
  med personal utan schemalagd tid.
 3. Det går nu att se kortdatum i schematabellens kolumnhuvud i arbetsvyerna Avdelningsschema, Semesterschema, Behovsanalys samt Schemaanalys.
 4. Det går nu att se kortdatum perioder i rapporten Avdelningsschema.
 1. Inställningen "Visa alla arbetspass i turförteckning" har ingen effekt vid utskrift
  av avdelningsschema, semesterschema, personligt schema samt veckoschema.
 2. Viss tidsinformation hade felaktigt format i export till Personec P.
 3. Alternativet "3 - Kommunalavtal med avrundning" saknas när man skapar ett nytt arbetsschema med hjälkp av giuden "Nytt arbetsschema"
 4. Arbetstimmar visas ibland felaktigt om man anger en "Manuell" rast i dialogen
  Turregister.
 5. Det går inte att byta namn på turgrupper i dialogen Turregister.
 6. Uträkning av rast ger i sällsynta fall avrundningsproblem beroende på
  olika variationer av start/slut tider.
 7. Programmet kraschar när man man sparar en person i personalregistret om fältet Månadslön eller Timlön tomt.
 2014-03-23  6.0.39
 1. Det går nu att byta namn på arbetsturer genom att högerklicka på en arbetstur och därefter välja "Byt namn på arbetstur..." i den snabbmeny som visas.
 2. Det går nu att flytta en person i arbetsschemat från en rad till en annan genom att högerklicka på en arbetstur och därefter välja "Flytta till rad..."i den snabbmeny som visas. Det går också att flytta en person med hjälp av s.k. "Drag and drop".
 3. Det går nu att redigera arbetsturer genom att dubbelklicka på en arbetstur i arbetsschematabellen alternativt med hjälp av snabbmenyvalet "Redigera arbetstur...".
 4. Datum visas nu för varje veckodag i rapporten Veckoschema.
 1. Inställning för Zoom (i samtliga arbetsschematabeller) är inte bestående och återställs om man exempelvis gör en ändring i schematabellen.
 2. Arbetsturer utan arbetstid exporteras inte i samband med export till "Schemalätt 6.0 arbetsschema".
 3. Arbetsturer exoporteras inte i samband med export till "Schemalätt 6.0 arbetsschema" om filtret Turgrupp = "Alla turgrupper".
 4. Dubbletter av arbetspass kan uppstå i arbetsschemat vid import från annat arbetsschema om man väljer att ersätta arbetsturer i arbetsschemat i samband med importen.
 5. Vissa Turer blir blanka när man försöker lägga in dem i semesterschemat.
 6. Turer med anteckning och färg blir inte färglagd vid utskrift av Semesterschemat.
 7. Vid kopiering av tur från turarkivet så raderas turen felaktigt i schematabellen om man väljer att ersätta befintlig tur.
 2014-02-20  6.0.33
 1. Det går nu att bifoga en exportfil till ett E-postmeddelande automatiskt i samband med export till annat format och export till annat system.
 2. En ny inställning har lagts till. Med hjälp av denna inställning kan man välja att ändra ordning på för- och efternamn vid export till annat system.
 3. En ny inställning har lagts till. Med hjälp av denna inställning kan man välja att dölja kalenderveckor vid utskrift av personligt schema.
 4. Programmet lägger till ett nummer efter filnamnet vid export om det redan finns en fil med samma namn i exportfoldern.
 5. En kontroll att Anställningsnummer är ifyllt görs i samband med export till tidredovisningssystemet Tidomat.
 1. Det går nu att exportera Personliga arbetsscheman för enskild personal till andra format. Detta fungerade inte tidigare.
 2. Färg på schematurer blev felaktiga i samband med kopiering till Turarkivet.
 3. Information om Turgrupp försvann i samband med att en arbetstur hämtades från Turarkivet till ett arbetsschema.
 2014-02-03  6.0.32
 1. Det går nu att filtera exporter till andra system med urval på turgrupper.
 2. Det går nu att ange färger på olika schematurer i turregistret. Färgerna visas samtliga arbetsvyer samt på utskrift av Avdelningsschema respektive semesterschema.
 3. Färg för anteckningar visas nu även på utskrift av Semesterschema.
 4. Det går nu att exportera arbetsscheman med formatet Schemalätt 6.0. Detta gör det möjligt att på ett enkelt sätt exportera delar av ett befintligt arbetsschema till ett nytt arbetsschema.
 5. Det går nu att Importera Schemalätt 6.0 arbetsscheman. Detta gör det möjligt att exempelvis bygga ihop ett arbetsschema med hjälp av flera olika arbetsscheman. Om en och samma person förekommer på både originalschemat och på det schema som importeras så slår programmet ihop schemaraderna för denna person under förutsättning att personnummer används.
 6. Antalet valbara turgrupper har utökats från 10 till 30 st.
 1. Vid förflyttning med hjälp av Enter-tangenten i arbetsschemat så markeras inte den aktiva arbetsturen i turlistan.
 2014-01-16  6.0.29
 1. Förbättringar har gjorts gällande urval av arbetstyper i samband med exporter till andra system.
 2. Tjänstgöringsgrundande Tid % visas nu i arbetspasslistan i dialogen Turregister.
 3. En inforuta (s.k. "Tooltip") visar hela namnet på arbetstypen när man för muspekaren över en arbetstyp i resultatfönstret.
 1. Förflyttning från/till inmatningsfält av typen "Dropplista" fungerar inte då man använder tangenterna Pil-upp/pil-ner eller Enter.
 2. Inställningen Visa alla arbetspass i turförteckning fungerade inte för rapporten Personal i tjänst. Därför visades alla arbetspass även om denna inställning var avslagen (värde 0).
 2013-11-16  6.0.27
 1. Möjlighet att ange upp till 9 egen-definierade arbetstyper som kan
  namnges efter eget önskemål. Inställningar för detta kan göras under
  den nya fliken Arbetstyper i dialogen Inställningar.
 2. Möjlighet att ange egna förkortningar för fasta och egen-definierade arbetstyper. Inställningar för detta kan göras under
  den nya fliken Arbetstyper i dialogen Inställningar.
 3. Möjlighet att ange färger för fasta och egen-definierade arbetstyper. Detta gör det möjligt att visa olika färger för olika arbetstyper istället för den anställdes färg i täthetsschemat. Inställningar för detta kan göras under
  den nya fliken Arbetstyper i dialogen Inställningar.
 4. Arbetspass visas nu i tidsmässig ordning vid utskrift av avdelningsschema, personligt schema mm.
 5. Resurstid visas nu i samtliga utskrifter.
 6. Antal semesterdagar visas nu på utskriften Sammanställning.
 1. Anställningsnummer kommer inte med vid export till systemet Tidomat.
 2. Tidsskalan visas felaktigt i arbetsvyn Behovsanalys om inställningen Starttid för täthetsschema ändras något annat klockslag än det förvalda värdet 00:00.
 2013-10-20  6.0.24
 1. Möjlighet att ange Ersättningsgrundande OB-tid för arbetstypen "planeringstid"
 2. Möjlighet att visa kolumnen "Ordinarie arbetstid" i de olika arbetstvyernas turlistor. Kolumnen "Arbetstid" har också ändrats och den visar nu hela arbetspasset oavsett arbetstyp.
 3. Möjlighet att visa loggfilen i Schemalätt via menyalternativet Hjälp/Visa loggfil...
 4. Kolumnen "Ersättning" i den detaljerade lönekostnadskalkylen visar nu grundlön för månadsanställd oavsett tjänstgöringsgrad. Tidigare visades
  en omräkning av Grundlön X tjänstgöringsgrad i denna kolumn.
 5. Möjlighet att välja om fastställd eller beräknad tjänstgöringsgrad skall ligga till grund för beräkning av månadslön i Lönekostnadskalkylen.
 1. Informationen i turlistan blev förskjuten om man valde att visa arbetspass för "Resurstid" i arbetsvyn Avdelningsschema.
 2. Det går felaktigt att ange ett startdatum som inte är en måndag om man manuellt skriver detta fältet Startdatum Grundschema/Semesterschema. 
 3. Om man minskar begränsningsperioden exempelvis från 8 veckor till 6 veckor så städas inte ev. arbetsturer som placerats på vecka 7-8 bort och arbetstiden för dessa summeras felaktigt ihop med övrig arbetstid.
 2013-09-09  6.0.23
 1. En ny kontroll har tillkommit som kontrollerar regeln "Jourtid får
  vara högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod".
 2. Möjlighet att välja om programmet ska ta hänsyn till jourtid/Jourbiträdestid
  i samband med Schemaanalys.
 3. Möjlighet att välja att endast visa kalenderveckor för innevarande år vid
  utskrift av avdelningsschema och personligt schema.
 1. Kontroll av veckovila enl. 36 timmarsregeln fungerar inte korrekt under
  vissa omständigheter. Exempel på när detta kan uppstå är om veckodagsbrytgränsen ändrats till någon annan veckodag än Måndag i kombination med att man använder arbetspass som sträcker sig över dygnsgränsen.
 2. Kontroll av 11 timmarsregel missade i några fall att påvisa arbetspass
  som inte uppfyllde kraven.
 3. Färgmarkeringar av anmärkningar i Schemaanalysen försvinner om man exempelvis öppnar dialogen inställningar och sedan återvänder till arbetsschemat.
 2013-05-23  6.0.21
 1. Möjlighet att förnya abonnemangsperiod av Schemalätt direkt från programmet.
 2. En ny beräkningsmetod för tjänstgöringsgrad har införts som beräknar enl. kommunalavtal men avrundar resultatet till 4 decimaler.
 3. Export till verksamhetssystemet MPD (MPD = Mål, Planering och Dokumentation).
 4. Möjlighet att kunna exportera fler rapporter till annat format däribland
  rapporten sammanställning.
 1. Semesterperioden blev felaktigt utlagd om startdatum för grundschema
  och startdatum för semesterschemat var det samma.
 2. Programmet ger ibland oväntade felmeddelande i samband med att täthetsschemat ritas upp.
 3. Dygnsgränsen i täthetsschemat (blå linje) visades felaktigt om inställningen "Starttid för täthetsschema" ändrades från 00:00 till ett annat klockslag.
 4. Täthetsschemat visade närvaro för maximalt 3 dygn även om man hade angivit 4 eller 5 dygn under inställningen Antal dygn i täthetsschema.
 5. Manuellt angiven rast i Turregistret uppdaterar inte den tjänstgöringsgrundande arbetstiden förrän arbetsturen öppnas på nytt och sparas om.
 2013-03-16  6.0.20
 1. Möjlighet att filtera utskrifter baserad på den turgrupp som är vald i dropplistan med turgrupper i arbetsvyn Personligt schema. Detta gäller för rapporterna: Avdelningsschema, Semesterschema, Veckoschema, Personal
  i tjänst samt Personligt schema (ogrupperad).
 2. Vid utskrift av Veckoschema för semesterperiod så visas nu även namn på ev. vikarier.
 3. Möjlighet att skapa arbetsturer utan arbetspass. Detta gör det möjligt att exempelvis skapa platshållare för lediga dagar som kan läggas in i arbetsschemat utan att resultatet påverkas.
 1. Inga rättningar har gjorts i denna version
 2013-03-31  6.0.19
 1. 3 nya rapporter för personligt semestervikarie schema har lagts till under Utskrift/Semesterschema/Personligt schema.
 2. Anpassning har gjorts i alla personligt semester schema rapporter för ordinarie personal. Den ordinarie personalens semesterdagar visas nu med texten Semester i dessa utskrifter.
 1. Vising av årets alla kalenderveckor har plockats bort från utskrifter av personligt semesterschema då de inte fyller någon funktion.
 2013-03-21  6.0.18
 1. Inga anpassningar har gjorts i denna version
 1. Justeringar har gjorts i exporten till Flex.
 2. Schemaveckor matchar inte kalenderveckor i grundschemat om man byter startdatum för arbetsschemat alternativt startdatum för semesterperioden.
 3. Information om helgdagar visas felaktigt på rapporten Semesterschema.
 4. Programmet avrundar minutdelen av den beräknade arbetstid felaktigt i vissa fall. Även tjänstgöringsgraden påverkas av detta och visar fel resultat för de arbetspass som berörs.
 2013-03-18  6.0.16
 1. Inga anpassningar har gjorts i denna version
 1. Differensen i timmar mellan den fastställda och beräknade
  tjänstgöringsgraden beräknas felaktigt.
 2. Namn på personal uppdateras inte i schematabellen när man byter plats
  på två personer med hjälp av funktionen Ersätt personal i arbetsvyn Avdelningsschema.
 2013-03-14  6.0.15
 1. Schemaperioden visas nu på utskriften av avdelningsschemat
  under förutsättning att inställningen Visa kalenderveckor i arbetsschemavyer
  har värdet 1.
 2. Röda dagar och aktuellt datum döljs i arbetsvyn Personligt schema om inställningen Visa kalenderveckor i arbetsschemavyer har värdet 0.
 1. Justeringar har gjorts i exporten till Flex
 2. Tjänstgöringsgrad och timmar visades felaktigt efter den anställdes namn vid utskrift av avdelningsschema om begränsningsperioden var större än 6 veckor.
 2013-03-05  6.0.14
 1. Programmet ger en påminnelse om att kontrollera om det finns uppdateringar att hämta.
 2. Programmet kontrollerar att det finns en standardskrivare angiven när man ska skriva ut/förhandsgranskar en rapport.
 3. Det går nu att markera enskilda celler i schematabellerna genom att hålla nere Ctrl-tangenten. Detta kan sedan användas för att underlätta arbetet med att ange anteckningar alternativt mäta arbetstid på arbetsdagar som inte ligger i följd.
 4. Det går nu att ange enbart färg i schematabellen i samband med att man anger en anteckning för en arbetsdag. Man behöver med andra ord inte längre ange någon text i anteckningsdialogens textruta.
 5. Beräknade arbetstimmar kan nu visas i personallistan om alternativet "Visa arbetstid i arbetsschemats personallista" aktiveras under programinställningar.
 6. Det är nu även möjligt att byta plats på ordinarie personal med hjälp av funktionen "Ersätt personal". Detta göra man genom att markera alternativet "Ordinarie personal" i dialogrutan "Ersätt personal".
 7. Rapporterna Avdelningsschema och Semesterschema har förbättrats och gjorts mer överskådliga med hjälp av tydligare linjeavgränsare mellan olika veckor. Arbetsturerna i schemat har också centrerats och krymps med automatik om turbeteckningen inte ryms i dagrutan. Utöver detta så har kolumnerna Beskrivning och grupp flyttats så att de är placerade längst till höger i tabellen med arbetsturer.
 8. Om man använder funktionen "Hämta" i Personalarkivet respektive Turarkivet så stängs inte dialogen med automatik längre. Detta gör att det går att hämta personal/turer i omgångar utan att man behöver öppna Personalarkivet/Turarkivet på nytt.
 1. Schematabellen uppdaterades inte när man flyttade upp/flyttade ner personal i arbetsvyn Avdelningsschema.
 2. Vissa helgdagar visas inte i informationstabellen vid utskrift av avdelningsschema och semesterschema.
 3. Schemaanalysen hanterar inte veckodagsbrytgräns korrekt vid kontroll av regeln: Rätt till 36 timmars Veckovila.
 4. Felaktiga datum visas i täthetsschemat.
 5. Kopiering av arbetsturer i schematabellen fungerar inte korrekt om det finns arbetsdagar utan arbetspass med i urvalet för kopiering. Effekten av detta blir att arbetsdagar med befintliga arbetspass inte skrivs över med arbetsdagar utan arbetspass.
 6. Programmet kraschar ibland när äldre schemalätt 5.0 arbetsscheman öppnas.
 2013-02-20  6.0.11
 1. Möjlighet att ange standardvärden för starttid, sluttid samt antal dygn i täthetsschemat så att programmet föreslår dessa när man skapar ett nytt arbetsschema.
 2. Jour, JourB, Beredskap, och planeringstid visas med grå färg vid utskrift av täthetsschemat vilket gör det tydligare särskilja dessa arbetstyper från ordinarie arbetstid.
 3. Om man väljer "Lägg till tur" från snabbmenyn så öppnas Turregistret direkt i redigeringsläge för ny tur.
 4. Om man väljer "Lägg till Personal" från snabbmenyn så öppnas Personalregistret direkt i redigeringsläge för ny personal eller vikarie.
 1. Inga rättningar i denna version
 2013-02-18  6.0.10
 1. Inga anpassningar har gjorts i denna version
 1. Utskrift av täthetsschemat visar felaktig information gällande arbetspass som sträcker sig över dygnsgränsen.
 2. Programmet föreslår ett felaktigt antal rasttimmar om man skapar/redigerar en arbetstur som innehåller ett jourarbetspass med 0 % tjänstgöringsgrundande tid.
 3. Det går inte att skapa exporter via funktionen Export till annat format.
 2013-02-18  6.0.9
 1.  Inga anpassningar har gjorts i denna version
 1. Schemaanalysen räknar fel i samband med kontroll av regeln 11 timmars dygnsvila.
 2. Programmet föreslår fel dygnsbrytgränser för 11 timmars regeln när man klickar på knappen Lösningsförslag i Schemaanalysen.
 2013-02-17  6.0.8
 1. Möjlighet att ange individuella procentsatser för beräkning av sociala avgifter för personal. Detta görs via dialogen personalregister och fältet Soc.avg.
 1. Fördelning av antal timmar mellan lägre/högre Jour- och beredskapsersättning beräknades felaktigt i lönekostnadskalkylen.
 2. Den beräknade tjänstgöringsgraden tar inte hänsyn till manuellt angivna (icke schemalagda) raster i turregistret.
 2013-02-16  6.0.7
 1. Export till Google Calendar har införts och det går nu att exportera personliga arbetsscheman med kalenderformatet ics. Dessa filer kan importeras till Google Calendar vilket ger möjlighet att överföra personliga arbetsscheman till både Android baserade smartphones och iPhone telefoner på ett enkelt sätt.
 2. Export till tidredovisningssystemet Flex har införts.
 3. Schemaperiodens start- och slutdatum sätts automatiskt som förvald utskriftsperiod i samband med utskrift av exempelvis personal i tjänst och veckoschema.
 1. Schemaanalysen räknar fel i samband med kontroll av regeln Högst 55 timmars veckoarbetstid.
 2. Schemarader sorteras om felaktigt när man raderar en person i arbetsschemats personallista
 3. Utskrift av täthetsschemat visar felaktig information gällande arbetspass på föregående/efterföljande dygn
 2013-02-10  6.0.6
 1. Möjlighet att göra urval på arbetstyper vid export
 2. Möjlighet att mäta arbetstid med funktionen Mät arbetsperiod på liknande sätt som funktionen Mät arbetstid (högerklick på schematabellen)
 3. Om man filtrerar på någon turgrupp i det Personliga schemat så beräknas resultatet enbart baserat på de turer som tillhör den aktuella turgruppen. Samma sak gäller funktionerna Mät arbetstid och Mät arbetsperiod som nu också tar hänsyn till detta filter.
 1. Noteringar av samma typ och färg visades inte korrekt på utskrift av arbetsschema och semesterschema.
 2. Programmet kraschar om man väljer att dölja fältet Differens i personallistan.
 3. Ingående balanser i Timbank nollställdes inte korrekt om man kopierade personal från ett arbetsschema till Personalarkivet.
 4. Programmet kraschar i vissa fall då man försöker lägga ut grundschemat som underlag för semesterschema.
 2013-01-28  6.0.5
 1. Det går nu att välja under rapportinställningar om summa timmar ska visas vid utskrift av personligt schema.
 2. Det går nu att välja under rapportinställningar om helgdagar  ska visas vid utskrift av avdelningsschema och semesterschema.
 3. En ny arbetstyp har införts med namnet Resurstid enl. önskemål
 4. Anteckningar med samma text och färg slås ihop vid utskrift av avdelningsschema och semesterschema
 5. Kursiv stil + understrykning för anteckningar har ändrats till enbart understrykning i alla schematabeller
 6. Utskriftsområdet har flyttats på rapporten personal i tjänst så att hålslag får plats
 7. Stöd för proxyserver har införts
 1. Ett fel uppstod i programmet om personal saknade namn i personallistan
 2. Fel resultat visas när bemanningsmål med marginalvärde läggs ut
 3. Vid nollställning av semesterschema så ligger vikarieperioderna kvar
 4. Heltidsmåttet tappar decimaler när man öppnar ett SL5 schema
 5. Grundschemat läggs ut felaktigt om startperioden för grundschemat är senare än startperioden för semesterschemat
       dialogen

Rast räknas inte bort från de arbetstimmar